Família

En el despatx LAVENIA Abogados, treballem en un camp del Dret que exigeix l’especialització d’uns professionals que han d’atendre casos, i resoldrel’s amb eficàcia i amb la màxima celeritat possible.

No estem davant de procediments que tracten aspectes merament econòmics, sinó que parlem de decisions que afecten a la vida personal dels nostres clients.

Per això, és necessari estudiar i analitzar cada cas particular a fi d’aconseguir en cada moment la solució que s’adapte a les necessitats de cada família.

Sempre que això és possible, intentem conciliar i negociar els assumptes per tal d’arribar a acords que puguen beneficiar al màxim a tots els membres de la família, duent a terme mediació familiar en aquells casos que resulta aconsellable.

I en tot cas actuem de forma ràpida, professional i eficient per evitar incrementar el dolor i el conflicte de les parts implicades i donem la solució més satisfactòria i òptima per als nostres clients i els seus fills.

Som experts en processos de família, protecció del menor i defensa de la dona.

Podem resoldre qualsevol d’aquestes qüestions:

Dret de Família
 •  Separacions, divorcis, nul·litat i mesures de fills matrimonials o extramatromonials.
  •  Custòdia individual vs custòdia compartida segons les circumstàncies i necessitats dels nostres clients i els seus fills.
  •  Règim de visites o relacions i comunicació amb el progenitor no custodi
  •  Pensió d’aliments o despeses ordinàries i extraordinàries
  •  Pensió compensatòria
  •  Compensació de l’article 1.348 CC per als casos de matrimonis amb separació de bens en els que un té ingressos i patromoni l’ altre no per haberse dedicat a atendre la casa i la familia.
  •  Atribució de l’ús de la vivenda i, si és procedent, compensació.
 • Sol•licitud de Mesures Urgents de guarda i custòdia.
 •  Expedients de jurisdicció voluntària per canvis de col•legi o de residència
 •  Modificació de mesures acordades mitjançant sentència anterior.
 •  Execució per impagament de pensió d’aliments, pensió compensatòria, impagament de préstec hipotecari, IBI, despeses extraordinàries, incompliment de visites, etc.
 •  Liquidació de societat de guanys, extinció de comunitat de béns, accions de divisió de cosa comuna.
 •  Reclamació de paternitat i drets inherents a aquesta.
 •  Redacció de capitulacions matrimonials.
 •  Preparació de liquidació de societat de guanys notarial.
Protección de la Infancia
 •  Tutela, guarda, curatela, filiació i emancipació
 •  Acolliment familiar i adopcions
 •  Segrest paterno filial
 •  Maltractament familiar
 •  Abandó
 •  Abusos i agressions
 •  Assetjament escolar
 •  Dret Internacional Privat
Defensa de la Dona

v_genero

 •  Violència de gènere física i/o psiquica
 •  Abusos
 •  Agressions o assetjament sexual
 •  Prostitució
 •  Abandó de família
 •  Impagament de pensió compensatòria i/o d’aliments

En LAVENIA Abogados volem i podem ajudar-te. Et garantim total seguretat, confidencialitat, suport i professionalitat.

CUSTÒDIA COMPARTIDA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Des d’ací volem mostrar-li el contingut de la Llei valenciana de Custòdia Compartida amb el seu text complet, i li oferim una explicació sobre el seu contingut a fi de poder prestar-li ajuda per a entendre-la millor en la mesura del possible:

Guarda i Custòdia dels fills i règim de visites.

La Llei 5/2011 de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors de les quals no conviuen, de la Generalitat Valenciana, en el seu article 5, disposa que, com a regla general, s’establirà el règim de convivència dels fills a favor de tots dos progenitors.

Això suposa que l’autoritat judicial acordarà el règim de custòdia compartida com a regla general, encara que no estiguen conformes amb això els dos progenitors i encara que hi haja entre ells males relacions.

El règim de convivència individual a favor d’un solament dels progenitors s’atorgarà de manera excepcional, segons l’article 5.4 de la Llei valenciana, i quan això siga necessari per a garantir l’interés superior dels fills.

Per a fer-ho, l’autoritat judicial tindrà en compte l’edat dels fills i filles, la seua opinió, la dedicació passada a la família, la capacitat dels progenitors, els informes socials, mèdics, psicològics i altres que procedisquen, l’especial arrelament social, escolar o familiar dels fills, la distància entre domicilis, la disponibilitat dels progenitors per a l´atenció dels fills i la seua possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral, i altres circumstàncies rellevants en cada cas.

El nostre treball radica fonamentalment a provar, acreditar i demostrar a l’autoritat judicial què és el més beneficiós per als fills en cada cas, ja siga la convivència / custodia compartida a favor de tots dos progenitors o la convivència / custòdia individual a favor d’un solament d’ells.

Pensió d’Aliments o Despeses Ordinàries i extraordinaries d’Atenció als fills i filles menors.

La Llei valenciana coneguda com a Llei de Custòdia Compartida, en el seu article 7, assenyala que s’establirà la pensió d’aliments a favor dels fills atenent a les seues necessitats i a la capacitat i recursos econòmics dels progenitors amb independència del règim de convivència acordat.

En aquest punt és on s’incorre habitualment en el vell error de creure que custòdia compartida és sinònim d’exoneració del pagament de la pensió d’aliments a favor dels fills, en concloure que, com que els fills comparteixen la meitat del temps amb tots dos progenitors, cadascun d’ells s’encarregarà de la seua contribució quan els correspon.

Això no ha de ser ni té per què ser així, ja que no seria just que els fills disposaren d’una capacitat econòmica dispar en funció del progenitor amb el qual convisqueren a cada moment, cosa que resultaria manifestament perjudicial per a ells.

Per aquest motiu, en LAVENIA Abogados de Família, siga la que siga la situació i el règim de convivència dels menors, fem un estudi detallat de la capacitat econòmica de tots dos progenitors, així com de les necessitats i l’estil de vida dut a terme pels fills i la família fins al moment de la ruptura familiar, a fi de sol•licitar a l’autoritat judicial, si és procedent, una pensió d’aliments a favor dels fills concorde a cada moment, ja s’haja atribuït un règim de convivència o de custòdia individual a favor d’un dels progenitors o un règim de custòdia compartida.

Atribució de l’Ús de la Vivenda i compensació per la pèrdua de l’ús

La legislació valenciana estableix, en el seu article 6, que l’ús de la vivenda familiar s’atribuirà amb caràcter temporal, i en funció del que siga més convenient per als fills i filles menors, al progenitor que tinguera objectivament majors dificultats d’accés a una altra vivenda.

A més, estableix la Llei, que en els casos en que la vivenda fóra privativa de l’altre progenitor o comú dels dos, es fixarà una compensació a favor del progenitor que perd el dret a l’ús d’aquesta.

La quantia de la compensació per la pèrdua del dret a l’ús es fixarà tenint en compte les rendes pagades per lloguers de vivendes similars en la mateixa zona i altres circumstàncies concurrents en cada cas.

A més, aquesta compensació podrà ser computada en tot o en part com a contribució a les despeses ordinàries dels fills.

No obstant l’assenyalat per la Llei, en LAVENIA Abogados de Família volem recordar que no s’ha d’aplicar aquest precepte de manera aïllada, i que en tot cas, per a establir la quantia de la compensació, s’ha de tenir en compte la totalitat de les circumstàncies econòmiques i personals de cada cas, així com l’obligació de tots dos progenitors de prestar aliments i habitació als fills menors.

error: Content is protected !!