Árees de Pràctica

En LAVENIA Abogados de Família som experts en dret de família, protecció de la infància i defensa de la dona. En el nostre despatx podrà trobar també tots els serveis que abasten les diferents branques del dret. Si necessita els serveis d’un advocat eficaç i professional, no dubte a contactar amb nosaltres. Li oferim un servei personalitzat, confidencial i àgil. Comptem amb prestigiosos col•laboradors amb àmplia experiència que solucionaran els seus problemes, molt especialment quant a:

 • Dret de successions
 •  Defensa i protecció de drets lingüístics.
 •  Contractes: Redacció i revisió de tot tipus de documents de compra-venda, lísing, rènting, lloguer, arrendament, permutes, desnonaments, traspassos, etc.
 •  Reclamacions de quantitat. Impagaments i deutes. Morositat. Embargaments.
 •  Propietat Intel•lectual: Drets, indemnitzacions, quantitats.
 •  Accidents de trànsit.
 •  Processos de Responsabilitat Civil, Contractual i Extracontractual. Indemnitzacions.
 •  Dret Bancari: Interposició d’accions judicials contra entitats financeres per participacions preferents i/o obligacions subordinades, clàusules sostre (swap), etc.
 •  Penal econòmic: Administració deslleial, insolvències punibles, estafa, apropiació indeguda, etc.
 •  Dret sanitari: Errors i negligències mèdiques, defensa de personal sanitari, responsabilitat civil i hospitalària, etc.
 •  Dret Administratiu: Tramitació d’expedients davant l’administració, recursos administratius, responsabilitat patrimonial per danys causats per l’administració, etc.

Mediació

Sempre que és possible intentem conciliar i negociar els assumptes a fi d’arribar a acords que puguen beneficiar al màxim a totes les parts del conflicte.

A més, en aquells casos en els que resulta aconsellable, oferim servei de mediació, un mètode de resolució de conflictes a través del qual les parts podran aconseguir acords per si mateixos amb l’ajuda dels nostres professionals, que actuaran de forma totalment imparcial, ajudant-los a canalitzar una comunicació fluida i respectuosa.

Especialitats

Dret de Família
 •  Separacions, divorcis, nul·litat i mesures de fills matrimonials o extramatromonials.
  •  Custòdia individual vs custòdia compartida segons les circumstàncies i necessitats dels nostres clients i els seus fills.
  •  Règim de visites o relacions i comunicació amb el progenitor no custodi
  •  Pensió d’aliments o despeses ordinàries i extraordinàries
  •  Pensió compensatòria
  •  Compensació de l’article 1.348 CC per als casos de matrimonis amb separació de bens en els que un té ingressos i patromoni l’ altre no per haberse dedicat a atendre la casa i la familia.
  •  Atribució de l’ús de la vivenda i, si és procedent, compensació.
 • Sol•licitud de Mesures Urgents de guarda i custòdia.
 •  Expedients de jurisdicció voluntària per canvis de col•legi o de residència
 •  Modificació de mesures acordades mitjançant sentència anterior.
 •  Execució per impagament de pensió d’aliments, pensió compensatòria, impagament de préstec hipotecari, IBI, despeses extraordinàries, incompliment de visites, etc.
 •  Liquidació de societat de guanys, extinció de comunitat de béns, accions de divisió de cosa comuna.
 •  Reclamació de paternitat i drets inherents a aquesta.
 •  Redacció de capitulacions matrimonials.
 •  Preparació de liquidació de societat de guanys notarial.
Protecció de la Infància
 • Atenem i assistim els nostres clients per a ajudar-los a afrontar i defensar tot el relacionat a la protecció defensa dels menors i incapaços.
  •  Tutela, guarda, curatela, filiació i emancipació
  •  Acolliment familiar i adopcions
  •  Segrest paternofilial
  •  Maltractament familiar.
  •  Abandó
  •  Abusos i agressions
  •  Assetjament escolar
  •  Dret Internacional Privat.
Defensa de la Dona

En Pla Silvestre Advocats de Família estem compromesos amb la lluita per la igualtat. Som conscients de la importància de les institucions públiques i de la societat en el seu conjunt, en la consecució de l’efectiva igualtat entre hòmens i dones.

Hi ha molt camí recorregut, no obstant això, a dia de hui, segueixen sent molts els problemes als quals les dones ens enfrontem, i segueixen sent moltes les desigualtats existents que hem d’eradicar (disparitat de salaris, major càrrega en l´atenció de la família, discriminació per maternitat, pocs llocs de direcció …).

A això, cal sumar el major problema de tots. El terrorisme masclista i les agressions i abusos contra les dones.

NO ESTÀS SOLA

En En LAVENIA Abogados de Família volem i podem ajudar-te. Et garantim total seguretat, confidencialitat, suport i professionalitat.

error: Content is protected !!